خودرو آنلاین

خودرو آنلاین

خودرو آنلاین

EPSچیست؟

AmirAli · 14:58 1400/04/21

ESP یا سیستم کنترل پایداری خودرو با استفاده از ترمز چرخ ها از کم فرمانی یا بیش فرمانی خودرو در جاده های لغزنده و پیچ ها جلوگیری و باعث کنترل به ویژه خودرو میشود!
علامت ESPبه شکل زیر است:

EBAچیست؟

AmirAli · 14:19 1400/04/21

EBA یا سیستم ترمز هوشمند به طوری عمل میکند که شما زمانی که در ماشین های قدیمی ترمز را با تمام قدرت پدال ترمز را میفشردید تمام قدرت ترمز استفاده میشد و در اینجا لازم به کوبیدن پدال نیست بلکه اگر شما 60 درصد پدال را سریع فشار بدهید سیستم متوجه خطر شده و تمام قدرت ترمز هارا استفاده میکند!

EBDچیست؟

AmirAli · 14:15 1400/04/21

EBDیا سیستم تقسیم قدرت ترمز ها بین چرخ ها قدرت ترمز هارا برحسب وزن بین چرخ ها تقسیم میکند و باعث عملکرد هرچه بهتر و بهتر ترمز ها می شود!
این سیستم در پیچ ها و جاده های لغزنده بسیار مفید است!

 

DAK چیست؟

AmirAli · 13:54 1400/04/21

DAKیا سیستم کنترل پایداری در سرازیری کنترل سرعت در سرازیری به راننده کمک میکند تا بتواند راحت تر خودرو را کنترل یا اصطلاحا جمع کند؛
زیرا خودرو در سرازیری زود تر دور گرفته و سرعتش به شدت سریع افزایش می یابد و ترمز گیری مکرر باعث داغ شدن ترمز ها و اتفاق تلخ می شود؛به همین منظور این سیستم را به خودرو ها اضافه نمودند تا رانندگی را راحت تر و کنترل سرعت در سرازیری با ترمز ها را از دوش راننده برمی دارد.

HACچیست؟

AmirAli · 13:50 1400/04/21

HAC یا همان سیستم کنترل ایستایی در سربالایی در عمل بطوری است که وقتی شما در شیب تند و نیمه تند به سمت بالا هستید درهنگام حرکت وقتی پای خود را از روی پدال ترمز برداشته و آن را رها میکنید به مدت 3تا 4 ثانیه ترمز فعال مانده تا شما فرصت داشته باشید برای اینکه پای خود را برروی پدال ترمز برروی پدال گاز بگذارید تا ماشین به سمت عقب حرکت نکند.!

TCSچیست؟

AmirAli · 12:35 1400/04/21

TCSیا سیستم جلوگیری از هرز گردی چرخ هااز هرز گردی چرخ های درحال حرکت جلوگیری و باعث میشود ایستایی خودرو به ویژه در برف ها می شود و از خروج خودرو از جاده جلوگیری میکند و راننده کنترل کامل بر خودرو دارد!